MM
Cyngor Sir Proffil Cwmni PORTFFOLIOS Newyddion Cartref
Peirianwyr Sifil Mynegai Gwasanaeth Cysylltiadau Cleientiaid Dolenni
Newborough Newborough Newborough Newborough

Ein Busnes
Mae MM Amgylcheddol yn asiantaeth ymgynghori amgylcheddol newydd sy'n seiliedig ar 9 mlynedd o brofiad o reoli amgylchedd naturiol, mynediad i gefn gwlad a phrosiectau treftadaeth gyda'n cwmni rhiant Menter Môn - yr asiantaeth fenter ac amgylchedd ar gyfer Ynys Môn, Gogledd Cymru.

Fe allwn ni ddarparu gwasanaethau ym meysydd arolwg ecolegol, EIA, rheoli gwarchodfeydd natur, lliniariad amgylcheddol, adfer cynefinoedd, rheoli prosiectau treftadaeth ac archeoleg, mynediad i gefn gwlad, dehongli'r amgylchedd a threftadaeth, a cheisiadau cyllido.

Rydym yn rheoli ar ran cymunedau lleol neu'n berchen ar sawl gwarchodfa natur gyhoeddus a safleoedd treftadaeth. Mae gennym ni hefyd bedwar prosiect gwarchod rhywogaethau ar gyfer gwiwerod coch, dyfrgwn, llygod pengrwn y dwr ac ystlumod. Rydym wedi gweithredu prosiectau mynediad o bwys i gefn gwlad - gan gynnwys Llwybr Arfordirol Ynys Môn a llwybr beicio oddi ar ffordd, sef 'Lôn Las Cefni' - ac mae gennym bortffolio eang o daflenni a llyfrynnau i gyd-fynd â thwristiaeth wledig ac i annog hynny.

Mae gennym ni brofiad o ddehongli'r amgylchedd, o ddylunio a chynhyrchu byrddau a thaflenni gwybodaeth i gyhoeddi llyfrau. Mae gennym awduron, ymchwilwyr a dylunwyr â phrofiad yn y maes ymysg y staff ac yn allanol.

Mae gennym ein gweithdy dodrefn cefn gwlad ein hunain a thimau adeiladu ar gyfer prosiectau mynediad - llwybrau, ffensio, camfeydd, pontydd, llwybrau pren, etc.

Rydym wedi ymrwymo i roi'r un safonau uchel mewn grym gyda'n gwasanaethau amgylcheddol ag a wnawn gyda'n prosiectau amgylcheddol ein hunain.

Mae MM Amgylcheddol yn gwmni nid er elw. Mae pob gwarged yn cael ei ail-fuddsoddi ym mhrosiectau amgylchedd naturiol Menter Môn.


  Dr H.A.Knott, MM Environmental, Bryn Cefni Industrial Park, Llys Goferydd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7XA
  Tel: 01248 725 700 Fax: 01248 725 735 Email: