MM
Cyngor Sir Proffil Cwmni PORTFFOLIOS Newyddion Cartref
Peirianwyr Sifil Mynegai Gwasanaeth Cysylltiadau Cleientiaid Dolenni

Gwasanaethau
 
Cipolwg ar y Gwasanaethau
Arolygon Ecolegol a Nodi Rhywogaethau >>
Rheoli Rhywogaethau a Warchodir >>
Rheoli Gwarchodfeydd Natur Cymunedol >>
Creu Cynefinoedd Newydd ac Adfer Cynefinoedd >>
Rheoli Rhywogaethau Estron neu rai sy'n Bla >>
Asesiad o Effaith Amgylcheddol ar Ddatblygiadau Cynllunio >>
Treftadaeth >>
Mynediad i Gefn Gwlad >>
Dehongli'r Amgylchedd a'r Dreftadaeth Naturiol >>
Hyfforddiant Arbenigol a Chyrsiau Maes >>

 • Arolygon cynefinoedd NVC Cam 1 a 2
 • Arolygon cynefinoedd wedi'u teilwrio i amgylchiadau unigol, gan gynnwys cynefinoedd tirol, dwr croyw a morol
 • Arolygon o rywogaethau, gan gynnwys adar, mamaliaid (gan gynnwys ystlumod), ymlusgiaid, amffibiaid ac anifeiliaid di-asgwrncefn, planhigion, fflora a ffawna morol
 • Cyngor ar reoli ac ar ddylunio a gweithredu prosiectau ymarferol
 • Mae'r rhywogaethau'n cynnwys llygod pengrwn y dwr, gwiwerod coch, ystlumod, adar a rhai eraill ar gais
 • Asesu ac arfarnu safleoedd bywyd gwyllt, gan gynnwys materion ecolegol, mynediad, addysg, amaeth a rheoli tir
 • Trafod â chymunedau lleol ac asiantaethau cadwraeth statudol a gwirfoddol
 • Paratoi a gweithredu cynlluniau rheoli
 • Datblygu a gweithredu prosiectau
 • Rhoi cyngor ar ba mor addas ac ymarferol yw prosiectau creu neu adfer cynefinoedd
 • Dylunio a gweithredu'r prosiectau
 • Cyngor ar reoli rhywogaethau anfrodorol, e.e. gwiwerod llwyd, mincod Americanaidd, ffromlys chwarennog
 • Datblygu a gweithredu prosiectau ar gyfer monitro a rheoli
 • Gwasanaeth EIA llawn
 • Cyngor ar agweddau ac effeithiau amgylcheddol a threftadaeth ceisiadau cynllunio a datblygiadau
 • Arolygon ecolegol ac archeolegol ac argymhellion ar reoli
 • Dylunio a gweithredu Systemau Rheoli Amgylcheddol
 • Goruchwylio lliniaru amgylcheddol a gwaith gwella'r amgylchedd
 • Arolwg a gwerthusiad o safle
 • Rheoli ac adfer ymarferol
 • Rheoli ymwelwyr
 • Cyngor ar brosiectau mynediad, gan gynnwys cerdded, beicio, marchogaeth ceffylau
 • Dylunio a gweithredu prosiectau mynediad
 • Datblygu deunydd marchnata
 • Creu dodrefn cefn gwlad
 • Adeiladu llwybrau, llwybrau pren, pontydd
 • Ysgrifennu a dylunio taflenni, llyfrynnau a phanelau gwybodaeth
 • Ysgrifennu erthyglau mewn cylchgronau
 • Cyhoeddi llyfrau
 • Cynhyrchu deunydd addysgol
 • Arolygu cynefinoedd a rhywogaethau penodol
 • Rheoli rhywogaethau sy'n bla
 • Rheoli cynefinoedd penodol

Treftadaeth Ddiwydiannol
Fe allwn ni roi cyngor ar reoli treftadaeth, ac fe allwn ni lunio a gweithredu prosiectau. Mae gan ein hardal leol, Ynys Mn, dreftadaeth arbennig o gyfoethog, o gyfnodau cynhanes i weithgarwch diwydiannol cynnar, ac un o'r casgliadau mwyaf dwys o henebion ym Mhrydain. Mae hyn wedi darparu'r cyfle i ddatblygu ein sgiliau rheoli corfforol o safleoedd treftadaeth a sut i'w dehongli. Mae prosiectau treftadaeth yn gweithio'n arbennig o dda pan fyddan nhw'n cael eu cyfuno ag amgylchedd naturiol wedi ei warchod yn dda a mynediad wedi ei wella i gefn gwlad, gan roi profiad hollgynhwysol i'r ymwelydd o hanes naturiol a chymdeithasol fel ei gilydd.

Gall ein harcheolegydd roi cyngor ar bob agwedd ar dreftadaeth, sut i'w gwarchod a sut i'w dehongli.

Mae ein prosiectau wedi amrywio o atgyweirio'r 'ty hir' tho gwellt olaf yn Swtan ar Ynys Mn i brynu ac adfer Castell Aberlleiniog, castell 'Mwnt a Beili' Normanaidd a adeiladwyd yn 1088. Mae Swtan bellach yn amgueddfa werin lwyddiannus; Mae Castell Aberlleiniog wrthi'n cael ei adfer gyda'r bwriad o'i ailagor i'r cyhoedd yn 2006. Mae Gwaith Copr Mynydd Parys - sy'n dyddio yn l o'r Oes Efydd a chyfnod y Rhufeiniaid i'r Chwyldro Diwydiannol a heddiw - yn brosiect treftadaeth diwydiannol mawr sydd o bwysigrwydd cenedlaethol, yr ydym wedi helpu i'w ddatblygu dros sawl blwyddyn.
Llys Rhosyr
Portffolio Prosiect
Castell Aberlleiniog >>

  Dr H.A.Knott, MM Environmental, Bryn Cefni Industrial Park, Llys Goferydd, Llangefni, Ynys Mn LL77 7XA
  Tel: 01248 725 700 Fax: 01248 725 735 Email: