MM
Cyngor Sir Proffil Cwmni PORTFFOLIOS Newyddion Cartref
Peirianwyr Sifil Mynegai Gwasanaeth Cysylltiadau Cleientiaid Dolenni

Datblygiadau a phrosiectau newydd

Effeithiau a lliniariad amgylcheddol: Mae datblygiadau a phrosiectau adeiladau mawr yn gofyn am reoli'r effeithiau amgylcheddol, er mwyn cydymffurfio gofyniadau cynllunio a'r rheoliadau amgylcheddol sy'n mynd yn fwyfwy caeth. Gall MM Amgylcheddol ddarparu gwasanaethau ecolegol ac amgylcheddol perthnasol i alluogi Cynghorau Sir ac asiantaethau eraill gyda phrosiectau datblygu er mwyn asesu a gweithredu gofynion amgylcheddol.

Fe fydd MM Amgylcheddol yn cynnal asesiadau maes wedi eu seilio ar arolwg a mapio cynefinoedd, rhywogaethau a nodweddion archeolegol. Fe fyddwn ni'n dyfeisio Cynllun Gweithredu Amgylcheddol i'w ddarparu i gwmnau sy'n tendro am gontractau neu i'w ddefnyddio'n fewnol. Fe fyddwn ni'n cynorthwyo gydag asesiad y Systemau Rheoli Amgylcheddol sy'n cael eu cynnig gan ddarpar gontractwyr ac yn monitro gweithrediad Systemau o'r fath yn ystod y cyfnod adeiladu ac wedi hynny.

Prosiectau a datblygiad prosiectau cadwraeth, mynediad a threftadaeth

Mae gan MM Amgylcheddol brofiad hir o reoli prosiectau lleol bioamrywiaeth gymunedol a threftadaeth, ynghyd phrosiectau i wella mynediad i'r amgylchedd (gweler Portffolio'r Prosiect). Mae'r rhain yn cynnwys popeth, o weithio gyda chymunedau lleol i sefydlu a rheoli Gwarchodfeydd Natur Lleol a safleoedd treftadaeth, a phrosiectau wedi eu hanelu at warchod rhywogaethau unigol, i brosiectau isadeiledd mawr i greu llwybrau beicio oddi ar y ffordd a Llwybr Arfordirol Ynys Mn. Ym mhob un o'r prosiectau hyn rydym wedi gweithio'n agos gyda'r Cyngor Sir a chyrff statudol eraill. Fe allwn ni gynorthwyo dyluniad, datblygiad a gweithrediad prosiectau o'r fath.
Flowers
Mae gan Fenter Mn, cwmni rhiant MM Amgylcheddol, 9 mlynedd o brofiad fel yr asiantaeth economi wledig, menter ac amgylchedd ar gyfer Ynys Mn. Mae manylion pellach am waith Menter Mn yn cael ei ddisgrifio yn y Portffolio Prosiect sy'n dod gyda'r ddogfen hon. Yn ystod yr amser yma, rydym wedi ennill dyfnder o brofiad ac arbenigedd ar reoli amgylcheddol: gwarchod ein treftadaeth naturiol a hanesyddol, ailgylchu, helpu cymunedau lleol i reoli eu hamgylchedd eu hunain, arallgyfeirio a marchnata amaethyddol, gwella mynediad i gefn gwlad, hybu twristiaeth wledig. Fel asiantaeth fenter Ynys Mn, rydym yn gweithio'n agos busnesau lleol ac rydym yn ymwneud yn uniongyrchol chynhyrchu busnesau newydd. Mae datblygu a rheoli prosiectau amgylchedd naturiol ac amgylchedd wedi'i hadeiladu, wedi'u cyfuno, yn arbenigedd. Gweler y Portffolio Prosiect am ragor o fanylion.

Mae ein gwaith yn yr amgylchedd naturiol yn cynnwys prosiectau gwarchod rhywogaethau (Prosiectau Gwiwer Goch, Dyfrgi a Llygoden Bengron y Dwr, Ynys Mn); prosiectau gwarchod cynefinoedd (Coetiroedd, Rhostiroedd, Twyni Tywod, Nentydd ac Afonydd, Blodau Ymyl y Ffordd, Cynefinoedd Clogwyni'r Mr) a sefydlu 5 Gwarchodfa Natur Leol gymunedol.

Fel arfer, fe fydd datblygu Cynllun Gweithredu Amgylcheddol yn gofyn am y camau canlynol: Asesiad Cychwynnol o Gynigion Datblygu: Fe fyddwn ni'n cynnal gwerthusiad cychwynnol o'r safle ac asesiad o'r goblygiadau amgylcheddol ac effaith y cynlluniau yn seiliedig ar ffactorau ecolegol, tirwedd, treftadaeth ac economaidd gymdeithasol. Fe fydd hyn yn cynnwys mapio cynefinoedd a nodweddion eraill. Asesiad o Effaith Amgylcheddol (EIA): Ar sail y gwerthusiad cychwynnol o'r safle, fe allai EIA llawn fod yn angenrheidiol. Fe fydd MMAmgylcheddol yn cynnal yr EIA, yn nodi pob nodwedd sensitif, yn llunio cyfarwyddebau i'w rheoli, yn amlinellu gwelliannau positif arfaethedig ac yn integreiddio'r rhain i Gynllun Gweithredu Amgylcheddol. Rhywogaethau a Warchodir: Rhoddir sylw arbennig i rywogaethau a warchodir, ac yn enwedig rhywogaethau a warchodir yn drylwyr, fel y Fadfall Gribog Fwyaf ac ystlumod, sy'n codi problemau arbennig. Mae gan MMAmgylcheddol weithwyr trwyddedig, a phrofiad o reoli'r rhywogaethau hyn. Cyswllt Chyrff Statudol ac Anstatudol: Fe fyddwn ni'n rheoli cyswllt chyrff cadwraethol ac amgylcheddol statudol, fel CCGC ac Asiantaeth yr Amgylchedd, a sefydliadau anstatudol fel yr RSPB. Rheoliad Prosiectau Ymarferol: Fe fyddwn ni'n ymchwilio, dylunio ac yn gweithredu prosiectau ymarferol, naill ai fel lliniariad ar gyfer effeithiau amgylcheddol neu i wella prosiectau, ym meysydd cadwraeth, amgylcheddau mwynder, mynediad a threftadaeth. Gall prosiectau gynnwys:

1) Gwarchod nodweddion amgylcheddol, fel coed, rhywogaethau, cynefinoedd, a nodweddion archeolegol
2) Adfer neu greu cynefinoedd, fel glannau afon, pyllau, coetiroedd, rhostiroedd, dolydd blodeuog
3) Trawsleoli cynefinoedd a rhywogaethau, fel dolydd, rhostiroedd, mamaliaid bach, ymlusgiaid
4) Creu tirweddau naturiol ac amgylcheddau bioamrywiol i ategu cynlluniau datblygu
5) Darparu gwasanaethau 'brff gwylio' ar gyfer effeithiau amgylcheddol
6) A llawer mwy..

Monitro ac l-ofal:
Fel arfer, fe fydd prosiectau lliniarol amgylcheddol mawr yn gofyn am fonitro cyson am ychydig o flynyddoedd ar l cwblhau'r gwaith. Fe fyddwn ni'n rheoli monitro ac l-ofal eich prosiect am hyd at 5 mlynedd yn unol natur y cytundeb.

Cipolwg ar y Gwasanaethau
Arolygon Ecolegol a Nodi Rhywogaethau
Rheoli Rhywogaethau a Warchodir
Rheoli Gwarchodfeydd Natur Cymunedol
Creu Cynefinoedd Newydd ac Adfer Cynefinoedd
Rheoli Rhywogaethau Estron neu rai sy'n Bla
Asesiad o Effaith Amgylcheddol ar Ddatblygiadau Cynllunio
Treftadaeth
Mynediad i Gefn Gwlad
Dehongli'r Amgylchedd a'r Dreftadaeth Naturiol
Hyfforddiant Arbenigol a Chyrsiau Maes

 • Arolygon cynefinoedd NVC Cam 1 a 2
 • Arolygon cynefinoedd wedi'u teilwrio i amgylchiadau unigol, gan gynnwys cynefinoedd tirol, dwr croyw a morol
 • Arolygon o rywogaethau, gan gynnwys adar, mamaliaid (gan gynnwys ystlumod), ymlusgiaid, amffibiaid ac anifeiliaid di-asgwrncefn, planhigion, fflora a ffawna morol
 • Cyngor ar reoli ac ar ddylunio a gweithredu prosiectau ymarferol
 • Mae'r rhywogaethau'n cynnwys llygod pengrwn y dwr, gwiwerod coch, ystlumod, adar a rhai eraill ar gais
 • Asesu ac arfarnu safleoedd bywyd gwyllt, gan gynnwys materion ecolegol, mynediad, addysg, amaeth a rheoli tir
 • Trafod â chymunedau lleol ac asiantaethau cadwraeth statudol a gwirfoddol
 • Paratoi a gweithredu cynlluniau rheoli
 • Datblygu a gweithredu prosiectau
 • Rhoi cyngor ar ba mor addas ac ymarferol yw prosiectau creu neu adfer cynefinoedd
 • Dylunio a gweithredu'r prosiectau
 • Cyngor ar reoli rhywogaethau anfrodorol, e.e. gwiwerod llwyd, mincod Americanaidd, ffromlys chwarennog
 • Datblygu a gweithredu prosiectau ar gyfer monitro a rheoli
 • Gwasanaeth EIA llawn
 • Cyngor ar agweddau ac effeithiau amgylcheddol a threftadaeth ceisiadau cynllunio a datblygiadau
 • Arolygon ecolegol ac archeolegol ac argymhellion ar reoli
 • Dylunio a gweithredu Systemau Rheoli Amgylcheddol
 • Goruchwylio lliniaru amgylcheddol a gwaith gwella'r amgylchedd
 • Arolwg a gwerthusiad o safle
 • Rheoli ac adfer ymarferol
 • Rheoli ymwelwyr
 • Cyngor ar brosiectau mynediad, gan gynnwys cerdded, beicio, marchogaeth ceffylau
 • Dylunio a gweithredu prosiectau mynediad
 • Datblygu deunydd marchnata
 • Creu dodrefn cefn gwlad
 • Adeiladu llwybrau, llwybrau pren, pontydd
 • Ysgrifennu a dylunio taflenni, llyfrynnau a phanelau gwybodaeth
 • Ysgrifennu erthyglau mewn cylchgronau
 • Cyhoeddi llyfrau
 • Cynhyrchu deunydd addysgol
 • Arolygu cynefinoedd a rhywogaethau penodol
 • Rheoli rhywogaethau sy'n bla
 • Rheoli cynefinoedd penodol


  Dr H.A.Knott, MM Environmental, Bryn Cefni Industrial Park, Llys Goferydd, Llangefni, Ynys Mn LL77 7XA
  Tel: 01248 725 700 Fax: 01248 725 735 Email: