MM
Cyngor Sir Proffil Cwmni PORTFFOLIOS Newyddion Cartref
Peirianwyr Sifil Mynegai Gwasanaeth Cysylltiadau Cleientiaid Dolenni

Gwasanaethau
 
Cipolwg ar y Gwasanaethau
Arolygon Ecolegol a Nodi Rhywogaethau >>
Rheoli Rhywogaethau a Warchodir >>
Rheoli Gwarchodfeydd Natur Cymunedol >>
Creu Cynefinoedd Newydd ac Adfer Cynefinoedd >>
Rheoli Rhywogaethau Estron neu rai sy'n Bla >>
Asesiad o Effaith Amgylcheddol ar Ddatblygiadau Cynllunio >>
Treftadaeth >>
Mynediad i Gefn Gwlad >>
Dehongli'r Amgylchedd a'r Dreftadaeth Naturiol >>
Hyfforddiant Arbenigol a Chyrsiau Maes >>

 • Arolygon cynefinoedd NVC Cam 1 a 2
 • Arolygon cynefinoedd wedi'u teilwrio i amgylchiadau unigol, gan gynnwys cynefinoedd tirol, dwr croyw a morol
 • Arolygon o rywogaethau, gan gynnwys adar, mamaliaid (gan gynnwys ystlumod), ymlusgiaid, amffibiaid ac anifeiliaid di-asgwrncefn, planhigion, fflora a ffawna morol
 • Cyngor ar reoli ac ar ddylunio a gweithredu prosiectau ymarferol
 • Mae'r rhywogaethau'n cynnwys llygod pengrwn y dwr, gwiwerod coch, ystlumod, adar a rhai eraill ar gais
 • Asesu ac arfarnu safleoedd bywyd gwyllt, gan gynnwys materion ecolegol, mynediad, addysg, amaeth a rheoli tir
 • Trafod â chymunedau lleol ac asiantaethau cadwraeth statudol a gwirfoddol
 • Paratoi a gweithredu cynlluniau rheoli
 • Datblygu a gweithredu prosiectau
 • Rhoi cyngor ar ba mor addas ac ymarferol yw prosiectau creu neu adfer cynefinoedd
 • Dylunio a gweithredu'r prosiectau
 • Cyngor ar reoli rhywogaethau anfrodorol, e.e. gwiwerod llwyd, mincod Americanaidd, ffromlys chwarennog
 • Datblygu a gweithredu prosiectau ar gyfer monitro a rheoli
 • Gwasanaeth EIA llawn
 • Cyngor ar agweddau ac effeithiau amgylcheddol a threftadaeth ceisiadau cynllunio a datblygiadau
 • Arolygon ecolegol ac archeolegol ac argymhellion ar reoli
 • Dylunio a gweithredu Systemau Rheoli Amgylcheddol
 • Goruchwylio lliniaru amgylcheddol a gwaith gwella'r amgylchedd
 • Arolwg a gwerthusiad o safle
 • Rheoli ac adfer ymarferol
 • Rheoli ymwelwyr
 • Cyngor ar brosiectau mynediad, gan gynnwys cerdded, beicio, marchogaeth ceffylau
 • Dylunio a gweithredu prosiectau mynediad
 • Datblygu deunydd marchnata
 • Creu dodrefn cefn gwlad
 • Adeiladu llwybrau, llwybrau pren, pontydd
 • Ysgrifennu a dylunio taflenni, llyfrynnau a phanelau gwybodaeth
 • Ysgrifennu erthyglau mewn cylchgronau
 • Cyhoeddi llyfrau
 • Cynhyrchu deunydd addysgol
 • Arolygu cynefinoedd a rhywogaethau penodol
 • Rheoli rhywogaethau sy'n bla
 • Rheoli cynefinoedd penodol

Creu Cynefinoedd Newydd
Y mae galw cynyddol am adfer cynefinoedd diraddedig ac am greu ardaloedd newydd o lystyfiant naturiol a thirffurf sydd chyfoeth o fioamrywiaeth. Y mae hyn wedi dod yn sgil anghenion gwyddonol ac o newidiadau mewn economeg wledig. Y mae hefyd yn ymateb i ddyheadau'r cyhoedd am well tirwedd a bywyd gwyllt.

Mae ein Gwarchodfeydd Natur Lleol a'r prosiectau perthynol wedi cynhyrchu sawl cyfle i adfer a chreu cynefinoedd o'r math yma, gan ein galluogi ni i ddatblygu arbenigedd mewn amrywiaeth o gynefinoedd ac i gadw golwg ar ganlyniadau a choethi dulliau dros sawl blwyddyn. Mae gennym arbenigedd arbennig mewn creu prosiectau parhaol a chynaliadwy.

Gall adfer cynefinoedd ddechrau ag effeithiau dramatig a allai fod yn destun pryder i'r cyhoedd (gweler, er enghraifft, adfer rhostir Llanddona, isod). Gan hynny, rydym yn cymryd gofal arbennig wrth gyfathrebu'n agos phob cyfranddaliwr - gan gynnwys, os oes angen, trefnu cyfarfodydd cyhoeddus - i dawelu pryderon y cyhoedd a sicrhau fod y prosesau'n cael eu deall.
Aberlleiniog
Portffolio Prosiect
Gwarchodfeydd Natur Lleol Tiroedd Comin Llanddona a Llaniestyn >>
Gwarchodfa Natur Leol Tir Comin Llangoed >>
Tir comin Marian-glas >>
Tir comin Tywyn Trewan >>
Castell a choetir Aberlleiniog >>

  Dr H.A.Knott, MM Environmental, Bryn Cefni Industrial Park, Llys Goferydd, Llangefni, Ynys Mn LL77 7XA
  Tel: 01248 725 700 Fax: 01248 725 735 Email: