MM
Cyngor Sir Proffil Cwmni PORTFFOLIOS Newyddion Cartref
Peirianwyr Sifil Mynegai Gwasanaeth Cysylltiadau Cleientiaid Dolenni

Effeithiau a lliniariad amgylcheddol: Mae datblygiadau a phrosiectau adeiladau mawr yn gofyn am reoli'r effeithiau amgylcheddol, er mwyn cydymffurfio gofyniadau cynllunio a'r rheoliadau amgylcheddol sy'n mynd yn fwyfwy caeth. Gall MMAmgylcheddol ddarparu Systemau Rheoli Amgylcheddol (EMS) i'ch cwmni, fydd yn gwella eich tendro, yn hwyluso gweithredu prosiectau ac yn gwella eich enw da am reoli amgylcheddol. Amgylcheddau gwell ar gyfer datblygiadau adeiladu: Mae cleientiaid - fel Cynghorau Sir a sefydliadau eraill y llywodraeth - yn gynyddol yn mynnu y dylai datblygiadau ddod manteision amgylcheddol cadarnhaol yn eu sgil trwy hyrwyddo bioamrywiaeth a chreu tirweddau naturiol. Os ydych chi'n tendro am brosiect adeiladu, peiriannu neu ddatblygu, neu'n cynnal datblygiad hapfasnachol, fe fydd gwerth eich prosiect yn cael ei wella os yw'n cael ei integreiddio i gynllun amgylcheddol llawn dychymyg. Gyda'n profiad hir o reoli ein prosiectau bioamrywiaeth a thirweddau ein hunain, fe allwn ni ymateb yn greadigol i her amgylcheddol.
Mae gan gwmni rhiant MM Amgylcheddol, Menter Mn, 9 mlynedd o brofiad fel yr asiantaeth economi wledig, menter ac amgylchedd ar gyfer Ynys Mn. Mae manylion pellach am waith Menter Mn yn cael ei ddisgrifio yn y llyfryn sy'n dod gyda'r ddogfen hon. Yn ystod yr amser yma rydym wedi ennill dyfnder o brofiad ac arbenigedd ar reoli amgylcheddol: gwarchod ein treftadaeth naturiol a hanesyddol, ailgylchu, helpu cymunedau lleol i reoli eu hamgylchedd eu hunain, arallgyfeirio a marchnata amaethyddol, gwella mynediad i gefn gwlad, hybu twristiaeth wledig. Fel asiantaeth fenter Ynys Mn rydym yn gweithio'n agos busnesau lleol ac yr ydym yn ymwneud yn uniongyrchol chynhyrchu busnesau newydd. Mae ein gwaith yn yr amgylchedd naturiol yn cynnwys cynlluniau gwarchod rhywogaethau (Prosiectau Gwiwer Goch, Dyfrgi a Llygoden Bengron y Dwr, Ynys Mn); prosiectau gwarchod cynefinoedd (Coetiroedd, Rhostiroedd, Twyni Tywod, Nentydd ac Afonydd, Blodau Ymyl y ffordd, Cynefinoedd Clogwyni'r Mr) a sefydlu 5 Gwarchodfa Natur Leol gymunedol.

Scanning Dehongli Cynllunio:
Fe fyddwn ni'n asesu ac yn dehongli'r materion amgylcheddol sy'n ymwneud cheisiadau a phenderfyniadau cynllunio, os mai chi yw'r ymgeisydd neu os ydych chi'n tendro am gontractau.

Dogfennau Tendro/Cynllunio:
Fe fyddwn ni'n paratoi pob dogfen angenrheidiol sy'n ymwneud materion amgylcheddol i gyd-fynd chyflwyniadau tendro neu geisiadau cynllunio.

Asesiad o Effaith Amgylcheddol:
Fe fyddwn ni'n cynnal gwerthusiad llawn o'r safle ac asesiad o effaith amgylcheddol y cynigion ar sail ffactorau ecolegol, tirwedd, treftadaeth ac economaidd gymdeithasol. Fe fydd hyn yn cynnwys mapio cynefinoedd a nodweddion eraill.
Arolwg Ecolegol:
Mae gennym arbenigedd yn ein plith ar feysydd arbenigol o arolygu ecolegol a rhwydwaith o arbenigwyr ym mhob un o'r prif ddisgyblaethau.

Rhywogaethau a Warchodir:
Mae rhywogaethau a warchodir yn codi problemau neilltuol i'r datblygwr. Efallai y bydd gofyn rhoi mesurau lliniarol arbennig ar waith, ac mewn rhai achosion - lle mae rhywogaethau a warchodir yn drylwyr dan sylw, fel ystlumod a'r madfallod dwr cribog - efallai y bydd gofyn cael trwyddedau i aflonyddu ar y rhywogaethau yma. Mae gan MM Amgylcheddol weithwyr trwyddedig a phrofiad o reoli'r rhywogaethau yma a rhai eraill sy'n cael eu gwarchod.

Cyswllt Chyrff Statudol ac Anstatudol:
Fe fyddwn ni'n rheoli pob cyswllt chyrff cadwraethol ac amgylcheddol, fel CCGC ac Asiantaeth yr Amgylchedd, cyrff statudol fel Cynghorau Sir, a sefydliadau nad ydynt yn rhan o'r llywodraeth neu rai gwirfoddol fel yr RSPB.

Rheoliad Prosiectau Ymarferol:
Fe fyddwn ni'n ymchwilio, dylunio ac yn gweithredu prosiectau ymarferol, naill ai fel lliniariad ar gyfer effeithiau amgylcheddol neu i wella prosiectau, ym meysydd cadwraeth, mynediad a threftadaeth. Gall prosiectau gynnwys:
1) Gwarchod nodweddion amgylcheddol, fel coed, rhywogaethau, cynefinoedd, a nodweddion archeolegol
2) Adfer neu greu cynefinoedd, fel glannau afon, pyllau, coetiroedd, rhostiroedd, dolydd blodeuog
3) Trawsleoli cynefinoedd a rhywogaethau, fel dolydd, rhostiroedd, mamaliaid bach, ymlusgiaid
4) Creu tirweddau naturiol ac amgylcheddau bioamrywiol i ategu cynlluniau datblygu
5) Darparu gwasanaethau 'brff gwylio' ar gyfer effeithiau amgylcheddol
6)A llawer mwy..

Monitro ac l-ofal:
Fe fydd prosiectau lliniarol amgylcheddol mawr fel arfer yn gofyn am fonitro cyson am ychydig o flynyddoedd ar l cwblhau'r gwaith. Fe fyddwn ni'n rheoli monitro ac l-ofal eich prosiect am hyd at 5 mlynedd.
Cipolwg ar y Gwasanaethau
Arolygon Ecolegol a Nodi Rhywogaethau
Rheoli Rhywogaethau a Warchodir
Rheoli Gwarchodfeydd Natur Cymunedol
Creu Cynefinoedd Newydd ac Adfer Cynefinoedd
Rheoli Rhywogaethau Estron neu rai sy'n Bla
Asesiad o Effaith Amgylcheddol ar Ddatblygiadau Cynllunio
Treftadaeth
Mynediad i Gefn Gwlad
Dehongli'r Amgylchedd a'r Dreftadaeth Naturiol
Hyfforddiant Arbenigol a Chyrsiau Maes

 • Arolygon cynefinoedd NVC Cam 1 a 2
 • Arolygon cynefinoedd wedi'u teilwrio i amgylchiadau unigol, gan gynnwys cynefinoedd tirol, dwr croyw a morol
 • Arolygon o rywogaethau, gan gynnwys adar, mamaliaid (gan gynnwys ystlumod), ymlusgiaid, amffibiaid ac anifeiliaid di-asgwrncefn, planhigion, fflora a ffawna morol
 • Cyngor ar reoli ac ar ddylunio a gweithredu prosiectau ymarferol
 • Mae'r rhywogaethau'n cynnwys llygod pengrwn y dwr, gwiwerod coch, ystlumod, adar a rhai eraill ar gais
 • Asesu ac arfarnu safleoedd bywyd gwyllt, gan gynnwys materion ecolegol, mynediad, addysg, amaeth a rheoli tir
 • Trafod â chymunedau lleol ac asiantaethau cadwraeth statudol a gwirfoddol
 • Paratoi a gweithredu cynlluniau rheoli
 • Datblygu a gweithredu prosiectau
 • Rhoi cyngor ar ba mor addas ac ymarferol yw prosiectau creu neu adfer cynefinoedd
 • Dylunio a gweithredu'r prosiectau
 • Cyngor ar reoli rhywogaethau anfrodorol, e.e. gwiwerod llwyd, mincod Americanaidd, ffromlys chwarennog
 • Datblygu a gweithredu prosiectau ar gyfer monitro a rheoli
 • Gwasanaeth EIA llawn
 • Cyngor ar agweddau ac effeithiau amgylcheddol a threftadaeth ceisiadau cynllunio a datblygiadau
 • Arolygon ecolegol ac archeolegol ac argymhellion ar reoli
 • Dylunio a gweithredu Systemau Rheoli Amgylcheddol
 • Goruchwylio lliniaru amgylcheddol a gwaith gwella'r amgylchedd
 • Arolwg a gwerthusiad o safle
 • Rheoli ac adfer ymarferol
 • Rheoli ymwelwyr
 • Cyngor ar brosiectau mynediad, gan gynnwys cerdded, beicio, marchogaeth ceffylau
 • Dylunio a gweithredu prosiectau mynediad
 • Datblygu deunydd marchnata
 • Creu dodrefn cefn gwlad
 • Adeiladu llwybrau, llwybrau pren, pontydd
 • Ysgrifennu a dylunio taflenni, llyfrynnau a phanelau gwybodaeth
 • Ysgrifennu erthyglau mewn cylchgronau
 • Cyhoeddi llyfrau
 • Cynhyrchu deunydd addysgol
 • Arolygu cynefinoedd a rhywogaethau penodol
 • Rheoli rhywogaethau sy'n bla
 • Rheoli cynefinoedd penodol

  Dr H.A.Knott, MM Environmental, Bryn Cefni Industrial Park, Llys Goferydd, Llangefni, Ynys Mn LL77 7XA
  Tel: 01248 725 700 Fax: 01248 725 735 Email: