MM
Cyngor Sir Proffil Cwmni PORTFFOLIOS Newyddion Cartref
Peirianwyr Sifil Mynegai Gwasanaeth Cysylltiadau Cleientiaid Dolenni

MM Prosiect

Coetir a safle treftadaeth Castell Aberlleiniog >>
Prosiect Gwiwerod Coch Ynys Môn >>
Prosiect Dyfrgwn Ynys Môn >>
Prosiect Llygod Pengrwn y Dwr Ynys Môn >>
Prosiectau Asesu Effeithiau a Lliniariad Amgylcheddol >>
Dehongli a chyhoeddi >>
GNLl Tiroedd Comin Llanddona a Llaniestyn >>
Tir Comin Llanddona Common >>
GNLl Tiroedd Comin Llangoed >>
Marianglas Common >>
Gwarchod blodau ymyl y ffordd >>
Tir Comin Tywyn Trewan >>
Coast

Prosiect Llygod Pengrwn y Dwr Ynys Môn
Llygod pengrwn y dwr (Arvicola terrestris) yw un o'r mamaliaid sy'n prinhau ar y llygod pengrwn y dwrraddfa gyflymaf ym Mhrydain. Mae hyn yn ganlyniad i ddirywiad cynefinoedd, ac uwchlaw popeth o bosib, effaith ysglyfaethu mincod Americanaidd (Mustela vison). Ynys Môn yw un o'r ardaloedd mwyaf pwysig ar gyfer llygod pengrwn y dwr ym Mhrydain, gan fod yma màs o wlyptiroedd addas (ond y gellir eu gwella) a chynefinoedd afon, a gan nad oes minc yma.

Bwriada'r Prosiect:
1) arolygu llygod pengrwn y dwr ar Ynys Môn
2) rhoi cyngor i brosiectau datblygu sy'n effeithio llygod pengrwn y dwr
3) gweithredu prosiectau gwella cynefinoedd llygod pengrwn y dwr
4) gweithredu rhaglen i fonitro a rheoli mincod

Minc Americanaidd
Mae'n hysbys fod y minc Americanaidd yn un o achosion pennaf ym mhrinhad llygod pengrwn y dwr ym Mhrydain. Mae'n debyg eu bod hefyd yn niweidiol i rywogaethau torlannol eraill, fel adar dwr sy'n bridio. Nid oes mincod ar Ynys Môn hyd yma, ac yn sgil hyn mae ganddi un o'r poblogaethau mwyaf pwysig o lygod pengrwn y dwr ym Mhrydain.

Er mwyn rhwystro mincod rhag gwladychu Ynys Môn, mae gennym raglen o fonitro mincod yn systematig, a'u rheoli pe bai angen. Rydym yn defnyddio platfformau sy'n arnofio a ddyluniwyd gan y Game Conservancy, sy'n canfod presenoldeb mincod trwy ddal olion traed mewn hambwrdd clai. Os bydd mincod yn cael eu canfod, gosodir trap byw yno.

Gall MM Amgylcheddol ddarparu cyngor a hyfforddiant ynghylch defnyddio'r platfformau, ac fe fyddwn hefyd yn rheoli rhaglenni monitro a rheoli. Gall MM Amgylcheddol gyflenwi platfformau hefyd..

Partneriaid prosiect: CCGC, Asiantaeth yr Amgylchedd a grwp Mamaliaid Torlannol Gogledd Orllewin Cymru.

  Dr H.A.Knott, MM Environmental, Bryn Cefni Industrial Park, Llys Goferydd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7XA
  Tel: 01248 725 700 Fax: 01248 725 735 Email: